Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

GRUPA RADUJ SP. Z O.O.

z dnia 16 listopada 2021 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.paniszafowa.pl przez Grupa Raduj sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000926869, NIP 6762604521, REGON 52018719, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, e-mail: kontakt@paniszafowa.pl
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 2. Usługodawca – Grupa Raduj sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000926869, NIP 6762604521, REGON 52018719, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, e-mail: kontakt@paniszafowa.pl
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 5. produkty elektroniczne – oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.paniszafowa.pl treści cyfrowe w postaci bonów podarunkowych, ebook-ów, poradników, podcastów oraz szkoleń online, które dostarczane są w formie cyfrowej.
 6. strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy pod nazwą www.paniszafowa.pl
 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.; dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§ 2

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej poprzez oferowanie następujących produktów elektronicznych:
 1. bony podarunkowe;
 2. ebooki;
 3. poradniki;
 4. podcasty;
 5. szkolenia online.
 1. Szczegółowy opis, zawartość oraz cena nabycia poszczególnych produktów elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę znajduje się na stronie internetowej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej w każdym czasie, bez uszczerbku dla praw wcześniej nabytych przez Klientów, wycofywania niektórych produktów elektronicznych z oferty, wprowadzania nowych produktów, a także do udzielania – według własnego uznania – rabatów na wszystkie bądź tylko na wybrane produkty. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do prowadzenia akcji promocyjnych na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie.
 3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej wyrażone są polskich złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek w VAT, o ile Usługodawca – na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – zobowiązany jest do jego naliczenia.

§ 3

Zawarcie umowy

 1. Opisy produktów elektronicznych dostępnych na stronie internetowej z podaniem ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Złożenie zamówienia na określony produkt elektroniczny następuje poprzez jego dodanie do koszyka, a następnie przez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu zamówienia należy podać wymagane dane identyfikacyjne oraz adresowe konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionego produktu elektronicznego oraz wybór metody płatności. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem o dostarczenie wybranego produktu elektronicznego nie wymaga zakładania przez Klienta indywidualnego konta użytkownika.
 3. Finalizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego przycisku zawierającego równoważne sformułowanie. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub podobnego wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty ceny za wybrany produkt elektroniczny i powoduje przeniesienie Klienta na stronę internetową operatora płatności elektronicznych.
 4. Warunkiem koniecznym finalizacji zamówienia jest uprzednie zaakceptowanie przez Klienta treści Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, co stanowi okoliczność powodującą utratę przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy. W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści Regulaminu, Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Usługodawcą pod adresem: kontakt@paniszafowa.pl w celu ich wyjaśnienia.
 5. Po przekierowaniu Klienta na stronę internetową operatora płatności, Klient dokonuje zapłaty za wybrany produkt elektroniczny. Po skutecznym dokonaniu płatności Klient zostaje zwrotnie przekierowany na stronę internetową Usługodawcy, na której zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta w momencie wyświetlenia się na stronie internetowej Usługodawcy komunikatu o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zawarcia umowy zostaje dodatkowo przesłane na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zawarcia umowy zawiera informację o wyrażeniu przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, co stanowi okoliczność powodującą utratę przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy.

§ 4

Prawa i obowiązki Klienta

 1. W formularzu zamówienia Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane identyfikacyjne oraz adresowe. Klient nie może zawrzeć umowy anonimowo, pod pseudonimem lub podając dane osoby trzeciej. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją zamówienia, jeżeli Klient poda nieprawdziwe dane lub gdy podane przez Klienta dane wzbudzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail o powziętych wątpliwościach i podejmie niezbędne kroki w celu ich wyjaśnienia z Klientem.
 3. W razie braku wyjaśnienia przez Klienta stwierdzonych wątpliwości, Usługodawca uprawniony będzie do anulowania zamówienia złożonego przez Klienta i tym samym odstąpienia od zawartej umowy. W takim wypadku wszystkie wpłacone przez Klienta środki zostaną Klientowi zwrócone zgodnie z polityką zwrotów obowiązującą u wybranego przez Klienta operatora płatności elektronicznych.
 4. Usługodawca podejmuje niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapewnienie poufności oraz integralności danych podanych przez Klienta. Klient zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia zdarzenia zagrażającego poufności lub integralności danych Klienta. Klient zobowiązany jest również do poinformowania Usługodawcy o wszelkich stwierdzonych błędach w działaniu strony internetowej Usługodawcy.
 5. W przypadku nabycia przez Konsumenta za pośrednictwem strony internetowej produktu elektronicznego zapisanego na trwałym nośniku danych (CD, DVD, pendrive itp.), a także w przypadku nabycia przez Konsumenta produktu innego niż produkt elektroniczny, jeżeli taki produkt będzie oferowany przez Usługodawcę, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy Konsument może zrealizować w dowolnej, jednoznacznej formie, w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w następujący sposób:
 1. na adres e-mail: kontakt@paniszafowa.pl 
 2. na adres korespondencji: ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.
 1. Konsument może także skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy, co jednak nie jest obowiązkowe i nie stanowi wymogu prawnego.
 2. W celu zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, wystarczające będzie, jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem ostatniego dnia terminu.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego środki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Usługodawca otrzyma oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

§ 5

Bony podarunkowe 

1. Bon jest ważny przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 1. W przypadku nabycia bonu podarunkowego, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 licząc od dnia zawarcia umowy. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy Konsument może zrealizować w dowolnej, jednoznacznej formie, w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w następujący sposób:
 1. na adres e-mail: kontakt@paniszafowa.pl 
 2. na adres korespondencji: ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.

4.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego środki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Usługodawca otrzyma oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Podczas zakupu bonu Klient jest zobowiązany podać  imię i nazwisko obdarowanej osoby na rzecz, której będzie wykonywana usługa stylizacyjna. 

6.   Osoba obdarowana, wskazana na bonie, celem

 1. umówienia terminu usługi, może skontaktować się z Usługodawcą przez pocztę elektroniczną e-mail:kontakt@paniszafowa.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 799 959 831. 

7. Bonu podarunkowego nie można wymienić na      środki pieniężne. 

8.  Nazwisko osoby obdarowanej po zakupie bonu może zostać zmienione przez klienta jeden raz. 

9. W przypadku reklamacji Klient lub osoba obdarowana, na rzecz której była wykonywana usługa może je składać w następujący sposób: 

 1. na adres e-mail: kontakt@paniszafowa.pl
 2. na adres korespondencji: ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.

10. Podczas składania reklamacji należy szczegółowo opisać co jest przedmiotem reklamacji.

11. Usługodawca jest zobowiązany odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania. Jeżeli tego nie zrobi, reklamacja uznawana jest za uznaną.

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia na wybrany przez Klienta produkt elektroniczny następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy, poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres e-mail wiadomości zawierającej instrukcję umożliwiającą uzyskanie dostępu do produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 przyjmuje się, że zamówiony przez Klienta produkt elektroniczny został doręczony.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego zgodnie z warunkami licencji opisanymi w § 6 Regulaminu, a także w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

Licencja

 1. Wszelkie produkty elektroniczne oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w tej ustawie.
 2. Usługodawca – z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – udziela Klientowi odpłatnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z nabytego produktu elektronicznego na warunkach określonych w niniejszym paragrafie (dalej jako: „Licencja”).
 3. Licencja uprawnia Klienta do korzystania z nabytego produktu elektronicznego pod warunkiem posiadania przez Klienta urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne określone w § 8 Regulaminu.
 4. Licencja udzielona jest na czas określony 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po upływie tego okresu Licencja automatycznie wygasa, a Klient traci prawo do korzystania z nabytego produktu elektronicznego.
 5. Licencja udzielona jest na następującym polu eksploatacji: wyświetlanie oraz odtwarzanie treści cyfrowych w dowolnym czasie i miejscu (nielimitowany dostęp) za pomocą urządzeń do tego przystosowanych (bez ograniczenia co do ilości urządzeń, na których produkt może być odtwarzany) w ramach własnego użytku niekomercyjnego.
 6. Klient nie jest uprawniony do udzielania sublicencji w jakimkolwiek zakresie i na jakimkolwiek polu eksploatacji.
 7. Klient nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, publicznie udostępniać, wprowadzać do obrotu lub w inny sposób rozpowszechniać nabytego ebooka, poradnika, podcastu, szkolenia online,, w całości bądź w części, w szczególności Klient nie jest uprawniony do przesyłania lub udostępniania produktu elektronicznego w systemach i sieciach komputerowych lub teleinformatycznych.
 8. W przypadku zakupu bonu podarunkowego, Klient może udostępnić go osobie, której nazwisko zostało podane podczas zakupu bonu.
 9. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu udzielenia Licencji zostało uwzględnione w cenie produktu elektronicznego nabytego przez Klienta.

§ 8

Płatności

 1. Dostępne metody płatności opisane są na stronie internetowej Usługodawcy, a ich wybór następuje na etapie składania zamówienia przez Klienta.
 2. Płatności elektroniczne realizowane są na warunkach określonych w odrębnym regulaminie udostępnionym przez wybranego przez Klienta operatora płatności.
 3. Płatności w systemie PayPal realizowane są przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).
 4. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 5. Faktury VAT dokumentujące dostawę towarów lub usług, w przypadku zaistnienia po stronie Usługodawcy prawnego obowiązku ich wystawienia, przesyłane będą Klientowi w formie elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

§ 9

Wymagania techniczne i szczególne ryzyka

 1. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest na urządzeniach posiadających dostęp do sieci Internet, które spełniają następujące wymagania techniczne:
 1. w przypadku komputerów stacjonarnych oraz przenośnych: zainstalowanie w systemie przeglądarki plików .pdf oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript: Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera;
 2. w przypadku urządzeń mobilnych (smartfon, tablet itp.): zainstalowanie aplikacji umożliwiającej przeglądanie plików .pdf, system operacyjny Android w wersji 6.0, iOS 9.0 lub nowszy.
 1. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest również na urządzeniach niespełniających wymagań minimalnych określonych w ust. 1. W takim wypadku Usługodawca nie gwarantuje jednak, że strona internetowa lub jej poszczególne elementy będą działały w pełni prawidłowo.
 2. Usługodawca informuje, że jakość odtwarzania nabytych produktów elektronicznych może być zależna od jakości połączenia z siecią Internet oraz od specyfikacji technicznej urządzenia Klienta, na którym produkt jest odtwarzany.
 3. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia przerwy technicznej w działaniu strony internetowej w  wymiarze  nieprzekraczającym  jednorazowo  24 godzin w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konfiguracyjnych lub konserwacyjnych, o czym poinformuje użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej.
 4. Korzystanie ze strony internetowej nie zwiększa zwykłego poziomu zagrożenia dla bezpieczeństwa urządzeń, z których korzysta Klient lub użytkownik strony internetowej. Usługodawca zaleca jednak, aby nie przesyłać za pośrednictwem  strony internetowej, w tym za pośrednictwem formularza informacyjnego, jakichkolwiek identyfikatorów, haseł dostępu lub innych informacji, których ujawnienie osobie nieuprawnionej mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prywatności Klienta lub użytkowników strony internetowej.
 5. Korzystanie ze strony internetowej może wiązać się dla Klienta lub użytkowników strony internetowej z następującymi zagrożeniami:
 1. możliwość złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji;
 2. możliwość otrzymania spamu, tj. nie zamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną;
 3. możliwość działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego szkodliwego oprogramowania;
 4. możliwość wyłudzenia haseł poprzez phishing, tj. przesyłanie fałszywych wiadomości przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.

§ 10

Treści o charakterze bezprawnym

 1. Zabronione jest udostępnianie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej, w tym za pośrednictwem formularza informacyjnego, treści o charakterze bezprawnym, które stanowią naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego, w szczególności:
 1. treści obscenicznych lub wulgarnych;
 2. treści nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, wiek, płeć, narodowość, przynależność państwową lub etniczną, światopogląd, orientację seksualną;
 3. treści obrażających uczucia religijne;
 4. treści propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu, faszyzm lub komunizm;
 5. treści godzących w dobra osobiste osób trzecich;
 6. treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń, a także naruszających prawa autorskie lub prawa pokrewne tych osób;
 7. treści promujących, zachęcających lub ułatwiających popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, w tym także przestępstwa lub wykroczenia skarbowego;
 8. treści mogących  stanowić  zagrożenie  dla  prawidłowego  funkcjonowania  strony internetowej Usługodawcy.
 1. Klient lub użytkownik strony internetowej, który poweźmie wiadomość o udostępnieniu lub rozpowszechnieniu za pośrednictwem strony internetowej treści o charakterze bezprawnym lub treści naruszających postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@paniszafowa.pl
 2. Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania świadczenia całości lub części usług wobec Klienta lub użytkownika strony internetowej, który udostępnia lub rozpowszechnia za pośrednictwem strony internetowej treści bezprawne lub w inny sposób dopuszcza się naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 11

Rękojmia za wady i reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt elektroniczny w stanie wolnym od wad. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli nabyty produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym dotyczące nabytych produktów elektronicznych, można zgłaszać w dowolny, jednoznaczny sposób, w tym w formie korespondencyjnej  na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. b) Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@paniszafowa.pl Klient może także skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy, co jednak nie jest obowiązkowe i nie stanowi wymogu prawnego.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię oraz nazwisko lub firmę zgłaszającego reklamację;
 2. adres do korespondencji lub adres e-mail;
 3. określenie przedmiotu reklamacji;
 4. zwięzłe określenie żądania lub proponowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje według kolejności zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin na rozpatrzenie reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym Usługodawca zobowiązany jest poinformować zgłaszającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem e-mail przed upływem 14-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
 2. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji przesyłana jest odpowiednio na adres korespondencji podany w treści reklamacji albo na adres e-mail, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszonej reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie zawiera adresu korespondencji lub adresu e-mail, a Usługodawca nie ma innej możliwości ustalenia danych adresowych lub teleadresowych zgłaszającego reklamację.

§ 12

Pozasądowe formy rozwiązywania sporów

 1. Usługodawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji zawieranych umów pod mediację. Szczegółowe warunki prowadzenia mediacji zostaną ustalone przez strony w odrębnej umowie.
 2. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności poprzez:
 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 1. Szczegółowe informacji na temat możliwych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dostępne są na stronie: www.uokik.gov.pl.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Usługodawcy, tj. z dniem 1.12.2023, i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce postanowień uznanych za nieważne lub bezskuteczne stosuje się postanowienia, które swoim zakresem oraz istotą najbliżej odpowiadają postanowieniu uznanemu za nieważne lub bezskuteczne.
 4. Usługodawca – jako administrator danych osobowych Klientów oraz użytkowników strony internetowej – przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, w tym opis praw przysługujących osobie, której dane osobowe są przetwarzane, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce Polityka Prywatności.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem powstałe w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji lub mediacji. W razie braku porozumienia wszelkie spory poddaje się pod rozstrzygnięcie polskich sądów powszechnych według właściwości ogólnej.
Back to top of page